Winpoint AB erbjuder finansiell rådgivning vid exempelvis kapitalanskaffing, företagsöverlåtelser och förvärv samt värderingar. Vi tillhandahåller även marknadsanalyser, t.ex. som ett delmoment i en kapitalanskaffnings- eller strategiutvecklingsprocess. För att nå bästa resultat arbetar vi, i nära samverkan med företagsledningen igenom bolagets marknadsförutsättningar samt dess strategi, planering och uppföljnings-/rapporteringssystem.

Vårt engagemang sträcker sig vanligtvis över hela transaktionsprocessen. Vi hjälper till alla steg från planering, framtagande av erbjudande (memorandum / affärsplan / presentationsmaterial), kontakter med potentiella köpare / säljare / investerare, ledningspresentationer och förhandlingar, utvärdering av alternativ till genomförande och avslut.

Vi arbetar i huvudsak inom branscher som högteknologi och serviceindustri med speciellt fokus på medicinska produkter och tjänster. De flesta av våra uppdragsgivare är baserade i Norden men vi tillhandahåller även rådgivning till företag från andra länder t.ex. i samband med deras etablering eller affärsutveckling i Norden.

Våra kärnvärden är marknadsbehov, betalningsvilja, kundnöjdhet och långsikig lönsamhet.

Winpoint AB provides financial advisory services, for example in connection with fundraising, business sales, acquisitions (M&A) and valuations. We also provide market analysis, e.g. as a component of a fundraising or business development process. For best results, we work in close collaboration with senior management analyzing the company's market potential as well as its strategy, planning and reporting system.

Our commitment usually extends throughout the entire transaction process. We assist with each step from planning, preparation of offering (memorandum / business plan / presentation materials), contacts with potential buyers / sellers / investors, management presentations, negotiations, evaluation of alternatives to implementation and completion.

We work mainly in industries such as hi-tech and service industries with a special focus on medical products and services. Most of our clients are based in the Nordic region, but we also provide advisory services to companies from other countries such as in connection with their establishment or business development in the North.

Our core values are market need, willingness to pay, customer satisfaction and long term profitability.

Please contact us for for further information in English.